AVANTASIANS MAP

Jeżeli Twój wpis się nie poja­wił ozna­cza to, że włą­czona jest mode­ra­cja. Sprawdź póź­niej czy się poja­wi­łeś. / If your mar­ker didn’t show up– check later, mode­ra­tion is on.

Szu­kaj / Search

Pola wyma­gane zazna­czone są *. / You must fill fields mar­ked with *.

 

Poni­żej znaj­dzie­cie mapę fanów Avan­tasi, może­cie dodać swój mar­ker na mapie! Cała pro­ce­dura jest bar­dzo pro­sta . Krótką instruk­cję umie­ści­łem pod mapą i formularzem.

Krótka instruk­cja:

1. Naj­pierw podaj swoje imię. To pole jest wymagane.

2. Możesz rów­nież podać swoje nazwi­sko lub pseu­do­nim. Nie musisz wypeł­niać tego pola jeśli nie chcesz.

3. Podaj swój e-mail– nie zoba­czy go nikt poza admi­ni­stra­to­rem tej strony. Jeżeli chcesz upu­blicz­nić swój e-mail zrób to w polu Opis. To pole jest wymagane.

4. Napisz tutaj kilka słów od siebie.

5. Posta­raj się jak naj­do­kład­niej okre­ślić swoje poło­że­nie (np. Pol­ska, Wro­cław, Rynek 6).

6. Klik­nij przy­cisk „Szu­kaj” aby spraw­dzić, czy podana przez Cie­bie loka­li­za­cja została zna­le­ziona. Zrób to zanim klik­niesz Dodaj.

7. Klik­nij „Dodaj” aby dodać się do mapy fanów.

Jeżeli coś nie działa albo chcesz się usu­nąć z listy fanów pisz na: thimgrim@gmail.com .

This is the map of Avan­ta­sia fans that are all across the world (well not yet but I hope there will be plenty mar­kers here). If you would like to add your­self to this map first read sim­ple steps pla­ced under map and form:

1. Write your name. This field is requ­ired.

2. Write your first sur­name or nick.

3. Write your e-mail address (only admi­ni­stra­tor will see it, if you want your e-mail to get public– place it in Descrip­tion. field). This field is requ­ired.

4. Write a few words for other fans.

5. Spe­cify your loca­tion as accu­ra­tely as possi­ble (coun­try, city/town, street, house number).

6. Click „search” to see, whe­ther the loca­tion can be found. Do it before you click „Add”.

7. Click „Add”.

You can also place your com­ment right under the form.

If some­thing went wrong or you want to delete your loca­tion, ple­ase write here: thimgrim@gmail.com.

1 komentarz

  1. BruSilveira

    -

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>